4/ Bạn Làm Nghề Gì?

4/ Bạn Làm Nghề Gì?

4/ Bạn Làm Nghề Gì? Kết nối những phương pháp học trực tuyến thực tế và hiệu quả.  BÀI VIẾT KHÁC 1/ Xin Chào 2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi? 3/ Bạn Đến Từ Đâu? 4/ Bạn Làm Nghề Gì? Contact LE TOAN SONG  203 Trần Bá Giao, Gò Vấp, HCM  086 7922 247 - 094 668 9939 ...
3/ Bạn Đến Từ Đâu?

3/ Bạn Đến Từ Đâu?

3/ Bạn Đến Từ Đâu? Kết nối những phương pháp học trực tuyến thực tế và hiệu quả.  BÀI VIẾT KHÁC 1/ Xin Chào 2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi? 3/ Bạn Đến Từ Đâu? 4/ Bạn Làm Nghề Gì? Contact LE TOAN SONG  203 Trần Bá Giao, Gò Vấp, HCM  086 7922 247 - 094 668 9939 ...
2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi?

2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi?

2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi? Kết nối những phương pháp học trực tuyến thực tế và hiệu quả.  BÀI VIẾT KHÁC 1/ Xin Chào 2/ Bạn Bao Nhiêu Tuổi? 3/ Bạn Đến Từ Đâu? 4/ Bạn Làm Nghề Gì? Contact LE TOAN SONG  203 Trần Bá Giao, Gò Vấp, HCM  086 7922 247 - 094 668 9939 ...
1/ Xin Chào

1/ Xin Chào

1/ Xin Chào Kết nối những phương pháp học trực tuyến thực tế và hiệu quả.  NỘI DUNG CẦ N THUỘC How’s your day?/hao-x do-r đê/Hôm nay thế nào? Good, thanks!/gư-đ, ten-k-x/Tốt, xin cám ơn And you?/en-đ diu/Còn bạn thì sao? Just fine!/dgiấ t-x-t phai-n/Cũng được!...
5. Âm Không Nhấn Trọng Âm

5. Âm Không Nhấn Trọng Âm

5. Âm Không Nhấn Trọng Âm Kết nối những phương pháp học trực tuyến thực tế và hiệu quả. NỘI DUNG + Nhận biết số lượng nguyên âm của từ + Học cách nhận dạng số âm tiết của từ moment /’mǝʊ mǝnt/ /mấu mèn-s/ connect /kǝ’nekt/ /kờ nék-s/ important...